Bovenkant van de pagina
Direct naar content

Privacy Policy

Privacy Policy Fysio Haarstraat

Fysio Haarstraat is een praktijk voor fysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie gevestigd aan de Haarstraat 59 te Rijssen. KVK nr: 65478835

Fysio Haarstraat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Per 25-5-2018 is er een nieuwe Europese verordening in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de AVG.
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysio Haarstraat is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

● Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
- voor fysiotherapeutische zorgverlening;
- voor doelmatig beheer en beleid;
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
● Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
● U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
● Alle medewerkers binnen Fysio Haarstraat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
● Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
● Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

● Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
● Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
● Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
● Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
● Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
● Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
● Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
● Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van
de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysio Haarstraat hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

De veiligheid van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Als Fysio Haarstraat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

Contact informatie

0548 745133

info@fysiohaarstraat.nl

Neem contact op!

Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Bij akkoord kunt u onze website direct bezoeken.
Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistieken, advertenties en sociale media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Terug naar de bovenkant van de pagina